{{user.name}}
IOO% HOTEL SPECIALS
EN
GR

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Α. Υπεύθυνος Επεξεργασίας

1. Με το παρόν έγγραφο η Εταιρεία «Demand Customize Marketing ΜΕΠΕ» (εφεξής «η DEMAND», «η Εταιρεία», «ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας», «εμείς»),   παρέχει ενημέρωση στους επισκέπτες της Έκθεσης 100% Hotel Show (εφεξής «η Έκθεση») αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων.

2. Για τους σκοπούς της παρούσας ενημέρωσης (εφεξής «η Ενημέρωση»), η DEMAND αναφέρεται ως  «Υπεύθυνος Επεξεργασίας» και οι επισκέπτες της Έκθεσης ως «Υποκείμενα των Δεδομένων» ή «Υποκείμενα»  κατά την έννοια του άρθρου 4 αρ. 7 και 1 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (εφεξής «ΓΚΠΔ» ή “GDPR”), αντιστοίχως .

B. Συλλεγόμενα προσωπικά δεδομένα

ΑΠΛΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

α)κωδικός επισκέπτη, ονοματεπώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας, πλήρης διεύθυνση, επαγγελματική ιδιότητα/θέση εργασίας, ειδικότερα ενδιαφέροντα σε σχέση με το αντικείμενο της Έκθεσης

β) στοιχεία σύνδεσης (credentials) στο λογαριασμό χρήστη στον ιστότοπο της DEMAND

γ)ημερομηνία και ώρα επίσκεψης, συμμετοχή σε εργαστήρια (workshops), ημερομηνία και ώρα συνάντησης με τον εκάστοτε εκθέτη (εφόσον η συνάντηση προγραμματιστεί μέσω του ιστοτόπου της DEMAND)

δ) προτιμήσεις/επιλογές στο πλαίσιο της ψηφοφορίας για το διαγωνισμό 100% Hotel Design Awards

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Δε συλλέγονται δεδομένα ειδικών κατηγοριών.

H DEMAND σεβόμενη την ιδιωτικότητα των επισκεπτών της δεν προτίθεται να δημιουργήσει αρχείο φωτογραφιών και βίντεο, μέσω των οποίων θα καθίσταται δυνατή η ταυτοποίηση προσώπων. Προς το σκοπό αυτό, το φωτογραφικό και βιντεοσκοπικό υλικό θα συλλέγεται κατά τρόπο που δε θα επιτρέπει την ταυτοποίηση των επισκεπτών, ενώ, εφόσον απαιτηθεί, θα εφαρμοστούν μέθοδοι θόλωσης.

Γ. Σκοπός συλλογής Προσωπικών δεδομένων και αντίστοιχη νομική βάση επεξεργασίας

 H DEMAND επεξεργάζεται νομίμως τα συλλεγόμενα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (εφεξής «Προσωπικά Δεδομένα») των Υποκειμένων για τους κάτωθι σαφείς και προκαθορισμένους σκοπούς:

ΣΚΟΠΟΣ

ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ

1. Εγγραφή επισκεπτών

Αρ. 6 παρ. 1 β ΓΚΠΔ: η εκτέλεση της σύμβασης.

2. Προγραμματισμός συναντήσεων εκθετών – επισκεπτών μέσω του ιστοτόπου της DEMAND.

Αρ. 6 παρ. 1 β ΓΚΠΔ: η εκτέλεση της σύμβασης.

3. Συμμετοχή επισκεπτών στα εργαστήρια (workshops)

Αρ. 6 παρ. 1 β ΓΚΠΔ: η εκτέλεση της σύμβασης.

4. Συμμετοχή των χρηστών του ιστοτόπου της DEMAND στην ψηφοφορία για το διαγωνισμό 100% Hotel Design Awards

Άρ. 6 παρ. 1 β ΓΚΠΔ: η εκτέλεση της σύμβασης.

5.  Πληροφόρηση των επισκεπτών μέσω Ηλεκτρονικών Ενημερώσεων (“Newsletter”) για τα νέα της Έκθεσης.

Αρ. 6 παρ. 1 στ ΓΚΠΔ: εκπλήρωση των εννόμων συμφερόντων που επιδιώκει ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας, συνιστάμενων στην προώθηση της Έκθεσης και, εν γένει, στη διασφάλιση της επιτυχημένης διοργάνωσής της.

6. Πληροφόρηση των επισκεπτών  μέσω Ηλεκτρονικών Ενημερώσεων (“Newsletter”)  για λοιπές διοργανώσεις της DEMAND σύμφωνα με την επαγγελματική ιδιότητα/τα ενδιαφέροντά τους.

Αρ. 6 παρ. 1 στ ΓΚΠΔ: εκπλήρωση των εννόμων συμφερόντων που επιδιώκει ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας, συνιστάμενων στην προώθηση συναφών  προϊόντων του και, εν γένει, στην εκπλήρωση των επιχειρηματικών του στόχων.

7.  Επικοινωνία μεταξύ εκθετών και επισκεπτών της Έκθεσης, η οποία μπορεί να λάβει χώρα είτε απευθείας μέσω του Ιστοτόπου της DEMAND είτε μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου/ηλεκτρονικών ενημερώσεων (Newsletter).  

Αρ. 6 παρ. 1 στ ΓΚΠΔ: εκπλήρωση των εννόμων συμφερόντων που επιδιώκει ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας, συνιστάμενων στη δικτύωση των συμμετεχόντων, η οποία αποτελεί βασικό στόχο της Έκθεσης

Δ. Γνωστοποίηση ή/ και διαβίβαση προσωπικών δεδομένων

1. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των Υποκειμένων υπόκεινται σε επεξεργασία από εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους / εργαζομένους του Υπευθύνου Επεξεργασίας.

2. Επιπλέον, τα προσωπικά δεδομένα των Υποκειμένων γνωστοποιούνται/διαβιβάζονται στις εξής κατηγορίες αποδεκτών:

α) Σε φορείς, στους οποίους ανατίθεται η εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών όπως,  ενδεικτικά  αλλά  όχι  περιοριστικά, πάροχοι προϊόντων ή/και υπηρεσιών πληροφορικής ή/και υποστήριξης πάσης φύσεως πληροφοριακών και ηλεκτρονικών συστημάτων και δικτύων, εταιρείες στρατηγικού σχεδιασμού/μάρκετινγκ, εταιρείες ανάπτυξης ιστοσελίδων, φωτογράφοι, συνεργεία βιντεοσκόπησης. Οι εν λόγω φορείς επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό της DEMAND παρέχοντας επαρκείς διαβεβαιώσεις για την εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, κατά τρόπο ώστε οι επεξεργασίες που διενεργούν να πληρούν τις απαιτήσεις του ΓΚΠΔ και της συναφούς νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

β) Στους εκθέτες είτε μέσω του ιστοτόπου της DEMAND είτε μέσω σκαναρίσματος του κωδικού επισκέπτη (υπό μορφή QR CODE), εφόσον αυτός (ο κωδικός) διατεθεί από τον ίδιο τον επισκέπτη απευθείας στον εκάστοτε εκθέτη.

Ε. Περίοδος τήρησης των δεδομένων

1.Τα προσωπικά δεδομένα των Υποκειμένων τηρούνται για ένα έτος από την ημερομηνία έναρξης  της έκθεσης στο πλαίσιο ή ενόψει της οποίας συνελέγησαν. Εντός του συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος παρέχεται η δυνατότητα στα Υποκείμενα να ανακαλέσουν τα προσωπικά τους στοιχεία, προκειμένου να εγγραφούν στην επόμενη διοργάνωση της Έκθεσης χωρίς να απαιτηθεί η συμπλήρωση των ειδικών πεδίων του ιστοτόπου της DEMAND. Εξαίρεση αποτελεί η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η οποία θα διατηρηθεί μέχρι την εναντίωσή του Υποκειμένου στη λήψη οποιασδήποτε ενημέρωσης από την Εταιρεία.

2.Με τη συμπλήρωση της περιόδου τήρησης, τα δεδομένα διαγράφονται ή/και καταστρέφονται με ασφάλεια βάσει σαφώς ορισμένων προτύπων και προδιαγραφών με ευθύνη του Υπεύθυνου Επεξεργασίας.

Στ. Δικαιώματα του Υποκειμένου

1. Το Υποκείμενο έχει δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, φορητότητας, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης στην επεξεργασία και ανάκλησης όλων ή οποιασδήποτε τυχόν χορηγηθείσας συγκατάθεσης χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που έχει ήδη πραγματοποιηθεί.  Τα εν λόγω δικαιώματα μπορούν να ασκηθούν με υποβολή αίτησης στο e-mail dp@demand.com.gr.

 2. Σε περίπτωση που το Υποκείμενο των Δεδομένων  δεν λάβει απάντηση εντός προθεσμίας ενός μηνός από την υποβολή της αίτησής του για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων  – με υπό προϋποθέσεις παράταση δύο μηνών- ή η απάντηση που λάβει δεν είναι ικανοποιητική ή το ζήτημα δεν επιλυθεί, μπορεί να απευθυνθεί στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (http://www.dpa.gr). 

Τελευταία Ανανέωση: 12/11/2019

CLOSE
ΣΤΕΙΛΕ ΜΗΝΥΜΑ
Thank you for your message. The Exhibitor will be informed and reply to you the soonest possible.
Ευχαριστούμε για το μήνυμά σας. Ο Εκθέτης θα ενημερωθεί και θα σας απαντήσει το συντομότερο.
Thank you for your message. The Visitor will be informed and reply to you the soonest possible.
Ευχαριστούμε για το μήνυμά σας. Ο Επισκέπτης θα ενημερωθεί και θα σας απαντήσει το συντομότερο.
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ HOTELIER WORKSHOP
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Είστε σίγουροι ότι θέλετε να παρακολουθήσετε το πιο κάτω Workshop;

Παρακαλώ επιβεβαιώστε τη συμετοχή σας.

{{workshop.name_gr}}

{{workshop.day}}

{{workshop.start_hour}}:{{workshop.start_minutes}} - {{workshop.end_hour}}:{{workshop.end_minutes}}
Η ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ ΣΤΟ WORKSHOP
Η ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΘΗΚΕ

Ευχαριστούμε για την εγγραφή σας σε αυτό το Workshop! Μπορείτε να κατεβάσετε το εισιτήριό σας πατώντας εδώ.

Ευχαριστούμε για την εγγραφή σας!

Η ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ ΣΤΟ IOO% HOTEL SHOW

Ευχαριστούμε πολύ για το ενδιαφέρον σας για την έκθεση IOO% Hotel Show! Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής σας στο σύστημα, θα πρέπει να ανοίξετε το σύνδεσμο επιβεβαίωσης που έχει αποσταλεί στο email σας. Με αυτόν τον τρόπο, θα μπορέσετε να κατεβάσετε το εισιτήριό σας για να επισκεφθείτε την έκθεση, να κλείσετε ραντεβού με τους εκθέτες, αλλά και να κάνετε εγγραφή στα Workshops.


Μείνετε ενημερωμένοι για όλα τα νέα του IOO% Hotel Show ακολουθώντας μας στα Social Media